Menu

Cydweithio

2.2

Cyflwyniad

Yn llawer rhy hir, mae ‘Cydweithio’ gyda thechnoleg wedi bod yn grŵp o dri yn casglu o amgylch cyfrifiadur, un yn gwneud y gwaith, un arall yn rhoi rhywfaint o gyngor a’r trydydd yn cymryd dim rhan o gwbl!

Ond, gyda newidiadau mewn technoleg, mae cydweithio ym Mlwyddyn 3 nawr yn golygu bod plant yn gweithio ar yr un ddogfen ar wahanol ddyfeisiadau, ar yr un pryd!

Fframwaith

2.2 - Cydweithio

 • defnyddio platfform cydweithio ar-lein i greu neu olygu ffeil, e.e. prosesu geiriau, offerynnau cyflwyniadau, taenlenni.

Sgil wrth Sgil

 • Derbyn gwahoddiad i gydweithio ar ddogfen a golygu ar yr un pryd.

(EAS ICT Skills Framework)

Geirfa

cydweithio    rhannu    ffeil    cwmwl

Gweithgaredd 1

Cyflwyno ar y Cyd

Mae’r Fframwaith yn tybio y bydd gan y disgyblion rhywfaint o brofiad o dechnoleg cydweithio ers Blwyddyn 2, ond mae technoleg o’r fath yn newydd ac i nifer o ddisgyblion hwn fydd eu blas cyntaf o hynny. Rydyn ni felly yn dechrau gyda gweithgaredd syml y mae plant wrth eu bodd ag ef, ac sydd yn cynhyrchu gwaith nodedig!

Patagonia

Paratoi:

 • Sicrhau bod gan pob plentyn fewngofnodion i feddalwedd cyflwyno ar y cyd (Office 365 neu Google Slides).
 • Creu un cyflwyniad gwag i bob pâr neu grŵp o dri. Rhannu hynny gyda’u cyfrifon.
 • Er mwyn eu galluogi i ganolbwyntio ar y sgiliau technoleg, naill ai gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio i bwnc o wers flaenorol neu rhowch gardiau ffeithiau iddyn nhw.

Gweithgareddau:

 1. Atgoffwch nhw o’r pwnc y byddan nhw’n ei gyflwyno. Trafodwch beth sydd mewn cyflwyniad ardderchog (gweler '3.2b Cyflwyno')
 2. Grwpiau’n trafod sut y byddan nhw’n rhannu’r gwaith. (e.e. un sleid yr un neu un yn ysgrfennu’r testun ac un arall yn ychwanegu delweddau a dyluniad).
 3. Ar ddyfeisiadau ar wahân, mae’r disgyblion yn mewngofnodi i’w cyfrifon Office 365 neu Google ac yn agor y cyflwyniad gwag y gwnaethoch ei rannu.
 4. Creu cyflwyniad grŵp gan ddefnyddio’r holl nodweddion a drafodwyd yn '3.2b Cyflwyno'.
 5. Cyflwyno i weddill y dosbarth.

Cofiwch

 • Os nad ydy eich ysgol wedi mabwysiadu G Suite for Education neu Office 365 eto, mae’n hen bryd iddi wneud hynny. Mae’r ddau am ddim a mae cyfrifon gan eich disgyblion drwy Hwb.
 • Mae’n debygol na fydd gennych ddigon o ddyfeisiadau i bob disgybl yn y dosbarth gael un yr un. Peidiwch â chael eich temptio i rannu cyfrifiaduron. Nid dyna ydy diben yr elfen yma. Os ydy dyfeisiadau yn gyfyngedig, trefnwch i un grŵp weithio ar y tro.
 • Unwaith y bydd y disgyblion yn gallu creu cyflwyniad ar y cyd, mae hwn yn sgil y gallan nhw ei ddefnyddio’n aml ar draws y cwricwlwm.

Meini Prawf

 • Rwy’n gallu mewngofnodi i fy nghyfrif cwmwl ac agor ffeil y mae rhywun arall wedi ei rhannu gyda mi.
 • Rwy’n gallu gweithio gyda phartner neu grŵp i greu cyflwyniad gan ddefnyddio technoleg cydweithio.

Elfennau Fframwaith Eraill

1.3 – Hawliau Digidol

Gallwch gynnal trafodaeth am hawlfraint delweddau ar-lein a sut y dylen ni roi cydnabyddiaeth.

2.3 Storio a Rhannu

Darganfod dogfen ar y cyd ydy dechrau arbed ar y cwmwl.

3.1 Cynllunio, Cyrchu a Chwilio

Trafodwch pa allweddeiriau i’w defnyddio wrth chwilio ar-lein am ddelweddau.

3.2 - Creu

Mae’r gweithgaredd yma’n ymwneud cymaint ynghylch creu ag y mae am gydweithio.

3.3 Gwerthuso a Gwella

Eich asesiad cymheiriaid ac/neu hunanasesiad arferol.

 

Geirfa

Cydweithio   sleid    rhannu    cyflwyniad    mewngofnodi (gweler 3.2b - Cyflwyno am eirfa Cyflwyno penodol)

Syniadau Amrywio

Gallwch amrywio trwy greu un cyflwyniad ar gyfer y dosbarth cyfan a gadael i bob disgybl greu sleid yn rhoi gwybodaeth amdanyn nhw’u hunain. Ond byddwch yn ofalus. Maen nhw’n debygol o geisio hawlio’r ychydig sleidiau cyntaf!

Gweithgaredd 2

Disgrifio ar y Cyd

Mae’r gweithgaredd yma’n llai strwythuredig na’r gweithgaredd cyflwyno ac mae felly’n fwy tebygol o greu dryswch wrth i un disgybl deipio dros un arall! Mae’n ffordd ardderchog iddyn nhw ddysgu bod yn amyneddgar a thrafod pwy sy’n teipio yn lle.

Paratoi:

 • Gwnewch yn siŵr bod gan y disgyblion gyfrifon mewngofnodi ar gyfer meddalwedd cydweithio (Office 365, Google Docs neu mae Purple Mash yn gwneud y tro yn iawn).
 • Lawlwythwch ac ymgyfarwyddwch gyda’r ap am ddim, Epic Citadel. (Ond yn gweithio ar hen iPads. Fel arall, darganfyddwch lun da o Google)

Gweithgareddau:

 1. Rhowch gyflwyniad ar ansoddeiriau, rhagddodiaid ac/neu ferfau ac adferfau.
 2. Gadewch i’r disgyblion gerdded o amgylch y ddinas ar yr ap iPad 'Epic Citadel'. Tywyswch nhw o amgylch y ddinas ac ar y bont. Treuliwch amser yn edrych ar furiaur ddinas, y tyrrau uchel a’r afon islaw.
 3. Rhannwch un ddogfen brosesu geiriau wag gyda chyfrifon yr holl ddisgyblion (Word 365 / Google Docs / 2Write).
 4. Gofynnwch i bob disgybl, ar ddyfeisiadau ar wahân, i ysgrifennu dwy frawddeg ddisgrifiadol ar y ddogfen ar y cyd. Fe ddylid annog y disgyblion i ddarllen cydfraniadau’r disgyblion eraill a defnyddio eu geiriau a’u syniadau i greu brawddegau hyd yn oed yn well.
 5. Lluniwch ddisgrifiad dosbarth gan ddefnyddio rhai or brawddegau a ddarparwyd.
epic-citadel
Disgrifio Castell

Cofiwch

 • Os nad ydy eich ysgol wedi mabwysiadu G Suite for Education neu Office 365 eto, mae’n hen bryd iddi wneud hynny. Mae’r ddau am ddim a mae cyfrifon gan eich disgyblion drwy Hwb.
 • Mae’n debygol na fydd gennych ddigon o ddyfeisiadau i bob disgybl yn y dosbarth gael un yr un. Peidiwch â chael eich temptio i rannu cyfrifiaduron. Nid dyna ydy diben yr elfen yma. Os ydy dyfeisidau yn gyfyngedig, trefnwch i un grŵp weithio ar y tro.

Meini Prawf

 • Rwy’n gallu mewngofnodi i fy nghyfrif cwmwl ac agor ffeil y mae rhywun arall wedi ei rhannu gyda mi.
 • Rwyf yn gallu ychwanegu testun at ddogfen gydweithio heb fynd ar draws teipio disgybl arall.

Elfennau Fframwaith Eraill

2.3 Storio a Rhannu

Darganfod dogfen ar y cyd ydy dechrau arbed ar y cwmwl.

3.2 - Creu

Gan eich bod yn ysgrifennu testun, rydych yn cyflawni rhywfaint cyfyngedig o’r elfen Creu

3.3 Gwerthuso a Gwella

Trwy edrych ar gyfraniadau disgyblion eraill ac yna gwella eu brawddegau eu hunain, mae’r disgyblion yn gwneud cryn dipyn o hunanasesu a gwella eu gwaith.

Geirfa

cydweithio     rhannu   mewngofnodi

Syniadau Amrywio

Gallwch newid Epic Citadel gyda ffotograff yn unig o leoliad i’w ddisgrifio. Gallwch hefyd newid y gweithgaredd cyfan i fod yn gyfle i’r disgyblion roi barn ar drip neu weithgaredd neu i ychwanegu ffeithiau diddorol maen nhw wedi eu hymchwilio.

Gweithgaredd 3

Ychwanegu at y Gronfa Ddata

Yn 4.2 'Llythrennedd Gwybodaeth a Data' mae’r gweithgaredd 'Ychwanegu cofnodion at gronfa ddata’ ar gael. Gan ddefnyddio Purple Mash neu J2Data gallwch newid hyn yn weithgaredd cydweithio. (Mae hyn hefyd yn bosibl gyda MangoData i ysgolion, sydd â meddalwedd ardderchog er ei fod wedi dyddio).

Fe fyddwch yn creu un cronfa ddata, gyda phob disgybl yn ychwanegu eu cofnodion i’r gronfa ddata.

Cronfa Ddata

Paratoi:

 • Gwnewch yn siŵr bod gan y disgyblion gyfrifon mewngofnodi ar gyfer meddalwedd cronfa ddata (Purple Mash neu J2Data).
 • Lluniwch gronfa ddata mewn 2Investigate neu J2Data, a chynnwys dewisiadau ar gyfer Enw, Oedran, Lliw Gwallt, Lliw Llygaid, Hoff Fwyd ac unrhyw faes arall yr hoffech ei ychwanegu.
 • Arbedwch y gronfa ddata mewn ffeil y gall eich disgyblion ei hagor (e.e. Ffeil Dosbarth).

Awgrymiadau ar gyfer Gweithgareddau

 • Y disgyblion yn ychwanegu eu cofnod neu gofnodion eu hunain i’r gronfa ddata, gan greu cronfa ddata fawr, ar y cyd.
 • Gofyn i’r disgyblion chwilio’r gronfa ddata gyda chwestiynau fel "Faint o ddisgyblion sydd â gwallt golau?", "Faint o blant 8 oed sydd yn ein dosbarth?"

Cofiwch:

 • Os nad ydy eich ysgol wedi mabwysiadu Purple Mash neu J2E eto, mae’n hen bryd iddyn nhw wneud hynny. Mae’r J2E am ddim trwy Hwb a gellir talu tanysgrifiad i gael Purple Mash. Soniwch am hyn wrth yr Arweinydd Technoleg neu’r Pennaeth cyn gynted â phosibl!  
 • Mae’n debygol na fydd gennych ddigon o ddyfeisiadau i bob disgybl yn y dosbarth gael un yr un. Peidiwch â chael eich temptio i rannu cyfrifiaduron. Nid dyna ydy diben yr elfen yma. Os ydy dyfeisiadau yn gyfyngedig, trefnwch i un grŵp weithio ar y tro,
 • Edrychwch ar y gweithgaredd cronfa ddata yn 4.2  Llythrennedd Gwybodaeth a Data' am olwg manylach ar gronfeydd data.

Meini Prawf

 • Rwy’n gallu mewngofnodi i fy nghyfrif cwmwl ac agor ffeil y mae rhywun arall wedi ei rhannu gyda mi.
 • Rwy’n gallu ychwanegu cofnodion at gronfa ddata ar y cyd.

Elfennau Fframwaith Eraill

2.3 Storio a Rhannu

Darganfod dogfen ar y cyd ydy dechrau arbed ar y cwmwl.

3.2 - Creu

Gan eich bod yn ysgrifennu testun, rydych yn cyflawni rhywfaint o’r elfen Creu

4.2 - Llythrennedd Gwybodaeth a Data

Mae’r gweithgaredd yma’n ymwneud cymaint gyda chronfeydd data ag y mae am gydweithio. Gweler y gweithgaredd cronfa ddata yn 4.2 'Data a Llythrennedd Gwybodaeth'.

Geirfa

cydweithio    rhannu    mewngofnodi    cronfa ddata    cofnodion   mae

Syniadau Amrywio

Yn hytrach na chreu cronfa ddata yn llawn o gofnodion eich disgyblion, gall y gronfa ddata gynnwys unrhyw bwnc cyn  belled â bod pob disgybl yn ychwanegu un cofnod neu fwy i gronfa ddata ar y cyd. Gallwch gael cronfa ddata am ddeinosoriaid, mân fwystfilod neu ar gestyll Cymru!